Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu SECRETSHOES s.r.o., 946 33 Modrany 501, IČO: 35698632
IČ DPH: SK2020324361, tel.číslo: 0915 791 340 e-mail: info@secretshoes.sk
kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.secretshoes.sk
objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.
b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 15-ich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

UPOZORNENIE : V zmysle obchodných podmienok a podľa § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať vec /dobierku/ pri dodaní v čo najkratšom čase. Škodu vzniknutú neprebratím zásielky budeme v súlade s legislatívou Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora. 
Všetky potrebné informácie nájdete v Reklamačnom poriadku

5. Dodacie podmienky

Objednávky zasielame  poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Cena za poštovné a balné v rámci Slovenskej republiky je 4EUR spološnosťou GLS. Doprava je zdarma pri nákupe nad 50,-EUR

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.
Doba dodania tovaru: Po zaslaní objednávky Vám do 48 hodín zašleme informačný mail o dostupnosti tovaru.
Doba dodania:
tovar skladom – do 10  pracovných dní
b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).
c) Tovar je odosielaný  Poštou.

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.

6. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese jednotlivých predajní.

7. Záruka, reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať. Pri poškodení zásielky dopravou je potrebné spísať škodový zápis.
b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu alebo faktúry s vyplneným reklamačným formulárom.
c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok.
d) Je nutné vypísať reklamačný formulár v opačnom prípade predávajúci nie je povinný riešiť reklamáciu

8. Akcie a zľavy

Na tovar, ktorý má pridelenú zľavu priamo na stránke sa nedá pripočítať ďalšia zľava.

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.
Zákony a predpisy: – zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecne nariadenie o ochrane údajov)